R02059.ATS1036_146.Jila Ngapa Jilyji behind, Jila water sandhills