ATSIC.002.BW-E00256_31

[Portrait of Eddie Koiki Mabo]